§Regulamin świadczenia usług prawnych przez serwis www.wirtualnakancelaria.com

Ogólne warunki

§ 1
Niniejszy regulamin udzielania porad prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej regulaminem określa zasady udzielenia porad prawnych na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu przez serwis wirtualnakancelaria.com

§ 2
Serwis wirtualnakancelaria.com jest obsługiwany przez Kancelarię Adwokacką Bednarczyk Sokołowski s.c., która ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

§ 3
Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204)

§ 4
Umowa z serwisem wirtualnakancelaria.com zostaje zawarta z chwilą dokonania przelewu po uprzednim złożeniu zapytania za pośrednictwem wskazanego na stronie formularza oraz zapoznaniu się z regulaminem. Wymienione elementy warunkują zawarcie umowy z serwisem wirtualnakancelaria.com i ich spełnienie jest każdorazowo wiążące.

§ 5
Usługi prawne są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zakresie dziedzin prawa wymienionych na stronie głównej serwisu wirtualnakancelaria.com.

§ 6
Serwis www.wirtualnakancelaria.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez serwis w związku ze świadczeniem usług.

§ 7
Serwis wirtualnakancelaria.com ma prawo do odmowy udzielenia porady prawnej bez podania przyczyny.

§ 8
Serwis wirtualnakancelaria.com ma również prawo odmowy udzielenia porady prawnej w przypadku gdy treść świadczonej usługi powodowałaby naruszenia prawa. W tym przypadku Serwis wirtualnakancelaria.com w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania poinformuje o wymienionym fakcie Klienta.

§ 9
Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Jednakże wirtualnakancelaria.com zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją serwisu. Serwis wirtualnakancelaria.com w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.

§ 10
Serwis wirtualnakancelaria.com jest obsługiwany w godzinach pracy Kancelarii od godziny 9:00 do godziny 18:00 przez pięć dni w tygodniu.

Świadczenie pomocy prawnej

§ 11
Po wypełnieniu przez Klienta formularza i jego otrzymaniu analizujemy przedstawione zagadnienie, a także dokonujemy wyceny usługi i przesyłamy Klientowi do akceptacji podając jednocześnie sygnaturę sprawy.

§ 12
Ryzyko omylnego wypełnienia formularza ponosi Klient.

§ 13
Wycena zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych prawnika rozpatrującego zagadnienie prawne i ilości nadesłanych materiałów dodatkowych ze strony Klienta.

§ 14
Jeżeli kwota wyceny zostanie zaakceptowana Klient dokonuje wpłaty na podany poniżej numer konta. Serwis wirtualnakancelaria.com oświadcza, iż poniższy numer rachunku bankowego jest jedynym możliwym rachunkiem do uiszczenia opłaty za udzieloną poradę i nie ponosi odpowiedzialności za uiszczenie w/w opłaty na inny rachunek bankowy niż wskazany poniżej.
Numer konta: 85 1240 6292 1111 0010 4018 6620

§ 15
Niezwłocznie w terminie maksymalnym do 24 godzin (za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) po zaksięgowaniu wpłaty na koncie wysyłamy Państwu sporządzoną poradę prawną, przygotowane pismo lub opinię. W okolicznościach wyjątkowych udzielenie porady może zostać wydłużone przez serwis do 48 godzin. Obsługa serwisu ma jednak obowiązek poinformowania Klienta o takiej sytuacji.

§ 16
W sytuacji, gdy istnieje taka potrzeba (zwłaszcza podczas sporządzania pism) kontaktujemy się z Klientem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do udzielenia porady, napisania pisma lub sporządzenia opinii prawnej, co może przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi. W wymienionym przypadku serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zwłoką klienta w udzieleniu dodatkowych informacji niezbędnych do świadczenia usługi.

§ 17
Termin do udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu uzyskania przez serwis pełnych danych od Użytkownika w przypadku gdy zachodzi konieczność uzupełnienia pytania o istotne dane, dokumenty lub informacje, które uniemożliwiają udzielenie odpowiedzi.

§ 18
Portal nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych danych lub danych nieścisłych o stanie faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie informacji.

§ 19
Umowa z serwisem wirtualnakancelaria.com ulega rozwiązaniu z chwilą upływu 7-dniowego terminu bezpłatnej opieki prawnej liczonego od dnia udzielenia porady prawnej.

§ 20
Wypowiedzenie umowy przez klienta powoduje jej rozwiązanie. Serwis wirtualnakancelaria.com zachowuje jednak prawo do otrzymanego wynagrodzenia.

§ 21
Usługa jest uznawana za wyczerpującą i rzetelną, jeżeli obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez Klienta. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych przez Klienta pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej usługi i wyklucza jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem serwisu wirtualnakancelaria.com.

§ 22
W ramach usługi klient po otrzymaniu odpowiedzi na zadane pytanie ma prawo do zadawania bezpłatnych pytań w ramach danego zagadnienia prawnego.

§ 23
Serwis oświadcza, iż zachowa w tajemnicy wszystkie dane i informacje, o których dowiedział się w związku z realizacją zlecenia.

§ 24
Ceny poszczególnych usług pomocy prawnej określa się dla każdej sprawy odrębnie.

Gwarancja

§ 25
Klient, który zgłasza zastrzeżenia do treści udzielonej porady prawnej oraz terminu jej udzielenia, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 26
Odpowiedź na dodatkowe pytania nie podlega reklamacji.

§ 27
Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia.

§ 28
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.

§ 29
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.

§ 30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Opisz problem
my przedstawimy rozwiązanie

  • Temat pytania
  • Dane kontaktowe
  • Dodaj załącznik
  • Treść
© Copyright 2010 - 2024 Wirtualna Kancelaria
Niniejszy serwis jest częścią serwisu internetowego Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski s.c. www.bskancelaria.pl
made by Esencja Studio